Integritetspolicy

För Scandivet AB Scandivet AB är en totalleverantör av produkter för veterinärmedicinsk verksamhet i Sverige.

Tack för att du besöker vårt företags webbplatser och för att du visar intresse för vårt företag och våra produkter.

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet relaterar till de åtgärder som vidtas för att hindra att information läcker ut, förvanskas eller förstörs och för att informationen ska vara tillgänglig när den behövs. För en organisation kan det handla om att skydda information mot en uppsättning hot för att säkerställa verksamhetens kontinuitet (exempelvis genom att säkerställa tillgång till källkod till verksamhetskritisk programvara), minimera verksamhetsrisken och maximera avkastningen på investeringar och affärsmöjligheter. Vi leder vårt arbete med informationssäkerhet via vårt kvalitetsledningssystem ISO 9001.

Integitet

Vi fäster största vikt vid din personliga integritet och skyddet av dina personuppgifter. När du besöker vår webbplats kan du känna dig trygg och vara säker på att vi tar hänsyn till din personliga integritet även när vi behandlar dina personuppgifter. Data som samlas in när du besöker vår webbplats behandlas konfidentiellt och i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser. Dataskydd och IT-säkerhet är en viktig del av vår företagspolicy.

Våra informationsskyddsprinciper gäller inte för andra operatörers webbplatser, även om du hittar länkar till dessa på våra sidor. Beakta därför informationsskyddsbestämmelserna från respektive operatör när du lämnar vår webbplats.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är enskilda uppgifter om personliga eller sakliga förhållanden gällande en specifik eller specificerbar person, till exempel namn, adress, e-postadress och liknande.

Insamling och behandling av personuppgifter

När du besöker vår webbplats sparar vi som standard den IP-adress som du har tilldelats av din leverantör samt besökets datum och varaktighet. Dessutom sparas den webbsida från vilken du besöker oss, samt de sidor som du besöker hos oss. Detta sker på ett anonymiserat sätt. Personuppgifter sparas endast om du aktivt uppger dessa för oss, till exempel i samband med en registrering, en undersökning, en prisoffert eller fullgörandet av ett avtal.

Användning och vidarebefordring av

Personuppgifter samt ändamålsbegränsning
Vi använder dina personuppgifter i den omfattning som krävs för teknisk administration av webbplatsen, hantering av kunder, genomförandet av egna undersökningar & marknadsföring. I detta sammanhang skulle vi även vilja använda dina uppgifter för att informera dig om våra produkter och tjänster och för att kunna ställa frågor. Om du inte vill att vi ska använda dina uppgifter på detta sätt ber vi dig att meddela oss detta. Då spärrar vi dina uppgifter så att de inte kan användas för detta ändamål. Anställda och underleverantörer som vi har gett i uppdrag att behandla dina uppgifter är självfallet skyldiga att beakta våra bestämmelser om förtrolighet samt den Svenska dataskyddslagen(GDPR) . För övrigt vidarebefordrar vi inte dina uppgifter till tredje part utanför vårt företags verksamhet. Undantag görs endast om vi enligt gällande nationell lagstiftning är skyldiga att vidarebefordra dina personliga uppgifter till statliga myndigheter.

Cookies

Cookies är små filer som lagras på besökarens hårddisk. De underlättar navigeringen och ökar användarvänligheten på webbplatsen. Vi använder oss av cookies för att fastställa kundernas preferenser, utforma vår webbplats på ett optimalt sätt och identifiera särskilt populära områden av vår webbplats. På så sätt kan vi anpassa webbplatsen bättre till våra besökares behov och förbättra den information som vi tillhandahåller här. Vi använder cookies även för att fastställa om du har besökt vår webbplats från din dator vid ett tidigare tillfälle. I detta sammanhang är det endast den cookie som sparats på din dator som identifieras.

Om du aktivt har angett personuppgifter sparas även dessa som cookies. Detta är exempelvis fallet vid lösenords skyddade sidor där dina inloggningsuppgifter fylls i automatiskt.

Du kan använda vår webbplats även utan cookies eller radera redan sparade cookies. Detta gör du i inställningarna för din webbläsare, där du kan tillåta, blockera eller radera cookies. Tänk på att vissa funktioner på webbplatsen i så fall kanske inte går att använda.

Denna Informationssäkerhetspolicy gäller för

Scandivet AB
Enköping 2023-06-13
Carolina Carlholm VD